प्रदेश सरकार

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

गण्डकी प्रदेश, पोखरा

भुक्तानिका लागि प्राप्त बिलहरु

सि.नं विवरण ब.उ.शि.नं. खर्च शिर्षक खरिद प्रक्रिया प्यान नं भुक्तानी पाउने व्यक्ति/संस्था बिल/निवेदन प्राप्त भएको मिति रकम कैफियत अपलोड समय
कुनै बिल उपलब्ध छैन ।

नोट: माथि उल्लेिखत विववरणहरु वेव साइटमा अपलोड गरिएको समयले ७२ घण्टा सम्म मात्र रहने छ ।